Missie en visie

JCW wil graag een antwoord bieden op de vele uitdagingen die vandaag de dag op onze kinderen en jongeren afkomen. We hebben de ambitie om hen te begeleiden en te introduceren in deze hectische wereld zodat ze met een sterke bagage een volwaardige burger kunnen zijn.

We gaan deze uitdaging vol enthousiasme aan!

 

"Respectvol voor mens & omgeving"

Missie

Vanuit de verwevenheid van cultuur en wetenschap wil JCW kinderen en jongeren tussen 5 en 30 jaar stimuleren zichzelf te ontplooien tot kritische wereldburgers in een pluralistische en interculturele omgeving.

Hiervoor biedt de vereniging een breed spectrum van verantwoorde vrijetijdsmogelijkheden aan waarin het constructief denken en doen centraal staan en waarin kinderen en jongeren individuele en sociale vaardigheden via een gezamenlijke ontdekkingstocht kunnen ontwikkelen.

"Onbevangen in het leven"

Visie

Verwevenheid van cultuur en wetenschap

JCW exploreert met kinderen en jongeren cultuur en wetenschap:

  • cultuur omvat alle manieren waarop de mens uiting geeft aan hoe hij het leven begrijpt en hier betekenis aan geeft. Bij cultuur gaat het om veel meer dan kunst of creativiteit, dus ook over dagelijkse voorwerpen en gewoonten, over taal, over herinneringen, enz. JCW heeft bijzondere aandacht voor de wetenschappelijke studie van cultuuruitingen en van verschillen tussen culturen, bv. voor archeologie, geschiedenis en de sociologie van de multiculturele wereld.
  • wetenschap is een ruime term voor de kennis over de wereld en de experimentele wijze waarop deze kennis vergaard wordt. Wetenschap bestaat uit vele deelgebieden, zoals fysica, biologie, astronomie, enz.

Cultuur en wetenschap beïnvloeden elkaar sterk. Het soort onderzoek dat wordt verricht komt deels voort uit de cultuur waarin men leeft (tijd en ruimte). Daarnaast stimuleren wetenschappelijke tendensen ook culturele ontwikkelingen. Zo maken nieuwe ontwikkelingen in restauratietechnieken het mogelijk kunstwerken steeds beter te beschermen; ook versnelt en intensiveert de (globale) culturele uitwisseling dankzij de wetenschappelijke evolutie van het internet en de digitalisering.

Tijdens haar activiteiten gaat JCW steeds doelbewust op zoek naar dergelijke raakvlakken. Hierdoor zijn we genoodzaakt te onderzoeken welke aspecten voor onszelf waardevol zijn en hoe we het best met verschillen en gelijkenissen omgaan.

"Verbonden in de wereld"

Alle kinderen en jongeren hebben potentieel

JCW onderschrijft de principes en de regels van de democratie, het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind. Het aanbod, de structuur en de methodiek van de vereniging liggen bijgevolg in het verlengde van de geest en de inhoud van deze bepalingen.

JCW gelooft dat alle kinderen en jongeren hun capaciteiten volop kunnen ontplooien in een sfeer van dialoog en via het interactief en participatief beleven van een gezamenlijke ontdekkingstocht. De vereniging zet zich in voor het recht op vrije tijd en spel en biedt daarom hoofdzakelijk activiteiten aan in de vrije tijd.

Onze activiteiten vertonen, gerelateerd aan de doelgroep, een speelse en ontspannende component. Het vertrekpunt is de verwondering en telkens ligt de nadruk op de verwevenheid van cultuur en wetenschap;  al doende ontwikkelen kinderen en jongeren nieuwe competenties en werken ze impliciet aan hun persoonlijke verrijking. Tegelijk leren ze vol vertrouwen mee te stappen in elkaars verhalen en rekening te houden met ieders mogelijkheden en talenten.

Ten gronde beschouwt de vereniging jongeren als volwaardige partners. Zo nodigt ze hen uit, via gefaseerde doorgroei in participatie en verantwoordelijkheid, deel te nemen aan planning en beleid, in werkvergaderingen en beslissingsorganen. Hiermee wil JCW een bijdrage leveren tot hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en tot hun ontplooiing tot wereldburgers; op die manier wil ze hen aanmoedigen de samenleving mee vorm te geven. JCW meent door hun kritische opmerkingen en nieuwe ideeën een dynamisch en flexibel beleid te kunnen voeren dat steeds opnieuw wordt aangepast aan de behoeftes van haar doelgroep. Op deze manier wil JCW een jeugdorganisatie van, voor en door jonge mensen zijn.

"Bewust van tijd & ruimte"