Disclaimer

Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de diensten van de website www.jcw.be, evenals van alle informatie en materiaal die erop beschikbaar zijn (hierna: de "Website"), die Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw (hierna: "JCW") ter beschikking stelt van de internetgebruikers.

Artikel 1. Website
Het gebruik van de Website geeft u de hoedanigheid van gebruiker ervan en houdt de algehele aanvaarding in van ieder en elke van de voorwaarden vervat in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd door JCW op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de Website. Bijgevolg dient de gebruiker onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de Website te gebruiken, aangezien deze intussen gewijzigd kunnen zijn.
(Het gebruik van bepaalde aan de gebruikers op de Website aangeboden diensten is onderworpen aan bepaalde bijzondere voorwaarden die, naargelang het geval, huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden vervangen, vervolledigen en/of wijzigen. Daarom dient de gebruiker eveneens de overeenstemmende bijzondere voorwaarden grondig te lezen voor het gebruik van voornoemde diensten.)

Om gebruik te maken van de verleende diensten van de Website dienen minderjarige gebruikers vooraf de toestemming van hun ouders, leraars of wettelijke vertegenwoordigers te hebben bekomen. De volledige verantwoordelijkheid bij het bepalen tot welke websites en inhoud ervan de minderjarigen zich toegang mag verschaffen ligt bij de meerderjarigen aan wiens zorg ze zijn toevertrouwd.

Artikel 2. Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens
JCW respecteert uw on line privacy en doet daarom al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van onze Website te beschermen.
U kan onze Website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven dat u betreft te leveren. Om bepaalde producten en diensten, die op onze Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moet JCW evenwel kunnen beschikken over sommige van uw persoonsgegevens. Onder meer, wanneer u zich inschrijft voor een activiteit, wanneer u een workshop boekt, wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief of het JCWeetje om geïnformeerd te blijven over onze activiteiten, wanneer u deelneemt aan een enquête of een wedstrijd of wanneer u een curriculim vitae wenst over te maken, gaat u akkoord dat JCW de persoonsgegevens die u overmaakt verzamelt en registreert.
Dan duiden wij aan welke informatie voor ons noodzakelijk is om de desbetreffende dienst goed te kunnen uitvoeren.
JCW zal uw gegevens gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden.
JCW kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacybeleid. In dat geval zal JCW u contacteren om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.

JCW treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt JCW de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 kunnen de gegevens ten allen tijde worden ingekeken en eventueel gewijzigd, op eenvoudig schriftelijk verzoek verstuurd naar het adres van JCW, hieronder vermeld.
De informatie die in een curriculum vitae vervat zit en aan JCW is verzonden, zal alleen gebruikt worden voor recruteringsdoeleinden.
JCW heeft tevens de mogelijkheid om uw adres mee te delen aan derden waarmee zij samenwerkt, binnen en buiten de Europese Gemeenschap. U kunt een lijst van deze bedrijven bekomen op eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan JCW op onderstaand adres. Zij kunnen u dan ook interessante informatie toesturen over hun producten en diensten. 
Indien u niet op de hoogte gehouden wil worden, kan u ons dat laten weten via een eenvoudig schriftelijk verzoek verstuurd naar het adres van JCW, hieronder vermeld.
Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de Website makkelijker te doen verlopen. Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kunt u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

Artikel 3. Inhoud Website
De informatie op deze Website wordt ter beschikking gesteld aan de gebruikers voor informatieve doeleinden. JCW zal alles in het werk stellen om op regelmatige wijze de informatie die op de Website beschikbaar is, te controleren en up to date te houden. JCW kan echter niet de juistheid of de rechtsgeldigheid garanderen van de informatie die zich op de Website bevindt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een drukfout of enige andere fout of onnauwkeurigheid die invloed heeft op de inhoud van de Website.
JCW biedt evenmin enige garantie omtrent de geschiktheid van de informatie in de documenten en materialen, in welke vorm dan ook of voor welk doel dan ook. Alle documenten, informatie en materialen worden in de huidige toestand geleverd, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, het eigendomsrecht of de wettigheid/rechtsgeldigheid.
JCW garandeert de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Website niet, noch van de aangeboden diensten op de Website. Eveneens controleert of garandeert JCW niet dat er geen virus of ander element in de inhoud van de Website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem (software en hardware) kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem. JCW staat niet in voor de wettigheid, betrouwbaarheid of het nut van de inhoud beschikbaar op de Website.
In de hypothese dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de Website, om welke reden dan ook, verkeerd zou zijn weergegeven, houdt JCW zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een bevestiging of de prijs van het product al dan niet werd gedebiteerd via een kredietkaart. Indien de prijs werd gedebiteerd, zal JCW het gedebiteerde bedrag crediteren op de rekening van de kredietkaart. Wanneer het product dat door JCW werd verzonden niet overeenstemt met de beschrijving op de Website, kan de klant enkel het product terugzenden aan JCW en hiervoor terugbetaling vragen.
Niet alle diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden.

Artikel 4. Aansprakelijkheidsbeperking
JCW biedt geen garantie omtrent het functioneren van de Website en kan, onverminderd toepasselijke normen, niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik dat van de Website wordt gemaakt noch voor enige schade, directe en indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de Website, en meer algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de site en/of elke site van derden. De aansprakelijkheid van JCW kan in het bijzonder niet worden ingeroepen bij gehele of gedeeltelijke piraterij of niet-toegelaten toegang van de Website en de schade die deze piraterij kan berokkenen.
JCW behoudt zich het recht voor om, als zij dat wenst, de Website te wijzigen, tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding. JCW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geen enkele wijziging, onderbreking of schorsing van de site.

Artikel 5. Gebruik van de Website
Alle gebruikers die zich toegang verschaffen tot de Website verplichten zich ertoe deze conform de wet en onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te gebruiken, en in overeenstemming met de moraal, de goede zeden en de openbare orde.
Daarom zullen de gebruikers geen gebruik mogen maken van de diensten of inhouden (zoals, zonder dat deze opsomming volledig is: teksten, foto's, grafieken, tekeningen, iconen, software, links, klank, audiovisuele inhoud etc., evenals van het grafisch ontwerp en de broncodes) beschikbaar op de Website met een doel dat onwettig, verboden, immoreel of tegen de goede zeden of openbare orde ingaat, of zonder dat dit gebruik de gelijk welke rechten van gelijk welke derde kan schade. De gebruikers zullen zich onthouden inhouden te bekomen of proberen te bekomen door het gebruik van andere middelen of procedures dan deze die hiertoe ter beschikking gesteld zijn of aangeduid zijn op de Website.

Artikel 6. Links
Deze Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. De installatie van deze links heeft als enig doel de gebruikers de toegang tot informatie, inhouden en diensten beschikbaar op het internet te vergemakkelijken. 
JCW oefent geen enkele controle uit over de voornoemde gelinkte websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie, materiaal of inhouden die erop zijn te vinden zijn, hun werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid of nut, en wijst tevens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de links die deze websites naar andere websites leggen.
Het feit dat een link wordt gecreëerd naar de website van een derde betekent niet dat JCW enige goedkeuring of garantie verleent met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die op de website van derden kan worden gevonden of enige andere kwaliteitsgarantie en impliceert evenmin enige samenwerking tussen JCW en de verantwoordelijken van deze websites.

Sites die niet tot JCW behoren, kunnen vrij linken naar de homepagina van JCW en subsites. De links vermelden telkens de naam van de originele webpagina.
Steeds wordt de gebruiker direct naar de JCW Website gelinkt. JCW staat niet toe dat de pagina's bijvoorbeeld in een frame van een andere site verschijnen. Niettemin kunnen de pagina's steeds geopend worden in een nieuw venster.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op deze Website gebruikte illustraties, logo’s, tekeningen, beelden, geluiden en ander materiaal worden door het auteursrecht beschermd. Alle handelsmerken, merknamen of bedrijfsnamen waarnaar hierin wordt verwezen, zijn of kunnen de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaars. Daarom kan hieronder niet begrepen worden dat het gebruik of de toegang tot de Website en/of tot haar diensten de gebruiker enig recht geven op de geciteerde merken, handelsmerken en/of bijzondere merktekens.
Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen, verspreiding van het geheel of van een gedeelte van de Website, creatie van links naar de Website, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op dit verbod kunnen burgerrechtelijke of strafrechtelijke rechtsvorderingen met zich meebrengen.
Deze Website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële, en niet-politieke doeleinden.

Artikel 8. Promoties
Alle promoties die op de Website worden aangeboden, worden voorgesteld onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en diensten. Alle aangeboden promoties kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd of ingetrokken zonder voorafgaande verwittiging.

Artikel 9. Duur en beëindiging
Het verlenen van toegang tot de Website en van de verdere diensten is, in principe, van onbepaalde duur. JCW kan niettemin op elk moment de toegang tot de Website beëindigen of opschorten en/of van enige diensten die hierop aangeboden worden.

Artikel 10. Informatie
JCW maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op materiaal dat u aan JCW per e-mail of op andere wijze meedeelt, zoals er zijn vragen, opmerkingen, suggesties.
Door de mededeling openbaar te maken, te uploaden, in te voeren, te verzenden, geeft u JCW het recht uw inzending te gebruiken in verband met haar activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om uw uiting te publiceren, verspreiden, kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken, wijzigen, alsmede uw naam bekend te maken in verband met uw inzending. JCW behoudt zich het recht voor om uw mededelingen al of niet op de Website te publiceren, ze te wijzigen, aan te passen, of te vertalen in om het even welke taal, ze on line te bewaren of ze op elk moment te wissen, zonder u vooraf in kennis te stellen. Ideeën, concepten, know how, vervat in dergelijke mededelingen kunnen eveneens door JCW aangewend worden voor enig doel, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van specifieke producten en diensten. Voor het gebruik van de teksten die u ons heeft overgemaakt, zoals hier bepaald, krijgt u geen recht op het ontvangen van een vergoeding. 
Door uw opmerkingen openbaar te maken, te uploaden, in te voeren, of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten met betrekking tot deze opmerkingen bezit, dan wel dat u deze anderszins beheerst, zoals die hierin beschreven zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle rechten die noodzakelijk zijn om uitingen openbaar te maken, weer te geven, te uploaden, in te voeren of in te dienen.
JCW ziet er evenwel op toe dat uw privacy niet geschonden wordt bij persoonlijke vragen, en zal deze gegevens niet vrijgeven via de Website, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

Artikel 11. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid
De toegang tot en het gebruik van de Website worden beheerst door de toepasselijke Belgische Wetgeving. De rechtbanken van Brussel zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande.

Artikel 12. Vrijwaring van de rechten van JCW
JCW zal haar rechten op elk ogenblik vrijwaren via alle wettelijke middelen binnen haar bereik en zal niet aarzelen de gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen in te stellen die daartoe passend zijn.

Artikel 13. Verantwoordelijke Website
De verantwoordelijke van de Website is
JCW
Vlaanderenstraat 101
1800 Vilvoorde
E-mail: info[at]jcw[dot]be

Artikel 14. Copyrightinformatie
Copyright © JCW
Alle rechten voorbehouden.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.